Säännöt

Anatomici Fenniae r.y:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Anatomici Fenniae ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisesti ja taloudellisesti tukea ja edistää anatomian tutkimusta ja olla yhdyssiteenä anatomian harrastajien välillä Suomessa sekä samalla toimia jäsentensä edustuselimenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee kokouksia ja esitelmätilaisuuksia ja on yhteydessä vastaavien ulkomaisten järjestöjen kanssa.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voi pyrkiä jokainen hyvämaineinen Suomen kansalainen. Jäseneksi liittymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenet ovat joko vuosijäseniä, ainaisjäseniä tai lahjoittajajäseniä ja vuosikokous määrää näiden yhdistykselle suoritettavat jäsenmaksut. Vuosikokouksella on oikeus kutsua yhdistykseen kunnia-ja kirjeenvaihtajajäseniä sekä kotimaasta että ulkomailta. Ulkomaalaisia jäseniä ei yhdistykseen kuitenkaan saa kuulua enempää kuin 1/3 koko jäsenmäärästä.

4 § Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa yhdistyksen vuosikokouksen valitsema hallitus.

5 § Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä, jotka vuosikokous vuosittain valitsee.

6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja kahden muun jäsenen saapuvilla ollessa.

7 § Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain, tämän yhdistyssäännön ja yhdistyksen päätösten mukaisesti ja pitää huolta yhdistyksen omaisuudesta.

8 § Yhdistyksen hallitus valitsee jäsenistään rahastonhoitajan ja sihteerin.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

10 § Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoja ja testamentteja toimintansa tukemiseksi.

11 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä yhdistyksen vuosikokouksen valitsemille tilintarkastajille viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajain tulee kuukauden kuluessa tilien luovuttamisesta lukien suorittaa niiden tarkastus ja antaa tileistä sekä yhdistyksen hallinnosta kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle.

12 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään lokakuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

  1. hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien antama lausunto,
  2. tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille,
  3. jäsenmaksut,
  4. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljän muun jäsenen vaali,
  5. tilintarkastajain ja varatilintarkastajain vaali,
  6. muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat.

13 § Paitsi vuosikokousta voidaan yhdistyksen kokouksia pitää, milloin yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

14 § Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle lähetettävältä kirjeellä tai postikortilla.

15 § Asia, jonka joku yhdistyksen jäsen haluaa esittää yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

16 § Jos yhdistys lopettaa toimintansa, siirtyy sen omaisuus Yrjö Kajavan anatomian edistämistä tarkoittavaan rahastoon tai on, jollei tätä rahastoa lopettamishetkellä enää ole olemassa, siitä muodostettava stipendirahasto jonkun Suomessa toimivan yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan huostaan, joka sen korkovaroja käyttäköön stipendeiksi anatomian tutkijoille.

17 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa.

Alkuperäiset säännöt pidetään tallessa yhdistyksen asiakirjoissa.

Psta, Tapani Risto